Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ENKLAAR ADVOCATUUR

 

    I. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het kantoor: mevrouw mr. drs. S. Enklaar, mede handelende onder de naam Enklaar Advocatuur, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten, medewerkers en overige hulppersonen, gevestigd in Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nr. 59091886
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht aan het kantoor geeft tot het verrichten van diensten.
 3. Overeenkomst: opdrachten die door het kantoor worden aanvaard en uitgevoerd tot het verrichten van diensten en (andere) werkzaamheden.
 4. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten diensten en (andere) werkzaamheden.
 5. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten die het kantoor in het belang van uitvoering van de opdracht maakt, zoals, maar niet uitsluitend, griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten en dergelijke.
 6. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
 7. Stichting Beheer Derdengelden Enklaar Advocatuur: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en tot beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
 8. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door het kantoor.
 9. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

 

 

     II. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, almede eventueel aanvullende overeenkomsten en vervolgopdrachten die met het kantoor tot stand zijn gekomen, aanbiedingen en offertes die door het kantoor worden uitgebracht inbegrepen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend als zij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk en ondubbelzinnig anders zijn overeengekomen.
 3. Het kantoor kan slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.
 4. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken integraal deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 5. Voor zover een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de tussen het kantoor en cliënt gesloten overeenkomsten nietig of vernietigbaar mochten zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

     III. Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van het kantoor zijn vrijblijvend, ook wanneer daarin een expliciete termijn voor aanvaarding wordt vermeld.
 2. Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.
 3. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde) delen van zijn werkzaamheden onder toezicht en in opdracht van de advocaat laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat, medewerker of hulppersoon.
 4. Indien dat naar het oordeel van het kantoor in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, kan het kantoor in overleg met cliënt werkzaamheden laten verrichten door derden.
 5. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 6. In de opdracht wordt geacht te zijn inbegrepen een last en volmacht aan het kantoor om in het kader van de uitvoering al datgene te doen en/of na te laten wat het ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de cliënt aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daaronder begrepen en het verlenen van opdrachten aan deurwaarders.
 7. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

 

     IV. Verplichtingen cliënt

 

 

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

 

     V. Honorarium, kosten en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt.
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden de werkzaamheden van de advocaat in beginsel verricht op basis van het ten kantore gehanteerde standaard uurtarief. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken of zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Het honorarium zal indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
 4. Ten aanzien van het honorarium en verschotten is het kantoor gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

 

     VI. Betaling

 

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de declaraties van het kantoor zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en aan het kantoor een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldige wettelijke rente.
 2. Alleen betaling van het verschuldigde bedrag op het ten name van het kantoor op de declaratie vermelde bankrekeningnummer leidt tot kwijting van de vordering. Betaling in contanten wordt alleen geaccepteerd bij een bedrag onder de € 5.000,00.
 3. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling en het kantoor zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt jegens cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van cliënt.
 4. Naast de genoemde invorderingsmaatregelen heeft het kantoor in het geval van verzuim het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Het kantoor zal alleen gebruik maken van dit opschortingsrecht, nadat het kantoor de cliënt daarvan van tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op korte termijn de mogelijkheid heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat is als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

 

     VII. Derdengelden

 1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Enklaar Advocatuur. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.

 

     VIII. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 3. Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor, cliënt en derden gebruikte apparatuur, software gegevens en bestanden, registers of overige elektronische hulpmiddelen en zaken, elektriciteit daaronder begrepen.
 5. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.
 7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 8. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of een of meerdere van de voorafgaande artikelen VIII lid 1 t/m 7 ongeldig blijken te zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht netto honorarium exclusief verschotten en eventuele overige kosten, met een maximum van € 5.000,00.

 

 

     IX. Archivering

 1. Het kantoor zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste vijf (5) jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. Met het verstrijken van de genoemde periode is het kantoor gerechtigd om het dossier te vernietigen. Op verzoek van de cliënt kan binnen de hierboven genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten uit het archief worden gelicht.

 

     X. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de Nederlandse rechter van de rechtbank Overijssel is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten of verband houden met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die welke zijn gebaseerd op enige andere rechtsgrond, tenzij dit in strijd is met regels van dwingend recht. Het kantoor kan van deze bevoegdheid afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregel hanteren.
 3. Indien aan de cliënt een vertaling van deze Algemene Voorwaarden wordt toegezonden, prevaleert in alle gevallen de Nederlandse versie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 20 januari 2014 ter griffie van de rechtbank Overijssel onder nummer: 3/2014.